Безпека життєдіяльності

Підручник розрахований на студентів вищої школи незалежно від профілю, закладу та спрямованості навчання, що зумовило його основну мету — набуття студентом загальнокультурних та професійних компетенцій, знань, умінь і навичок з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук: філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо — і дає змогу випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації, та їхніх негативних наслідків.

LIM
Анотація

Підручник розрахований на студентів вищої школи незалежно від профілю, закладу та спрямованості навчання, що зумовило його основну мету — набуття студентом загальнокультурних та професійних компетенцій, знань, умінь і навичок з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук: філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо — і дає змогу випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації, та їхніх негативних наслідків.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Передмова

Сучасне суспільство дедалі більше потерпає від глобальних деформацій соціального, економічного, політичного та ментального впливів. А різноманітні втрати у вигляді людських жертв, збитків від аварій, катастроф, стихійних лих тощо все гостріше актуалізують питання безпеки життєдіяльності людини. Безпека життєдіяльності як наука в першу чергу спрямована на виявлення причин та шляхів виникнення небезпеки. Ідентифікуючи небезпечні та шкідливі чинники довкілля, науковці розробляють заходи щодо створення сприятливих умов для існування людини.

Освітній простір має всі підстави для науково-практичної реалізації базових знань із цієї дисципліни, адже саме ці базові знання дадуть змогу молодому фахівцю інтегруватися в соціально-економічні реалії подальшого професійного становлення. Так, починаючи з 1995 року (згідно зі спільним Наказом міністра освіти України та начальника штабу — заступника начальника цивільної оборони України від 20.06.1995 № 182/200 «Про викладання дисциплін “Безпека життєдіяльності ” та “Цивільна оборона ”») було введено в дію програму підготовки студентів вищих навчальних закладів освіти з дисципліни «Безпека життєдіяльності», яка пройшла шлях постійного когнітивно-наукового удосконалення. Результатом цього стала типова навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» і «бакалавр» (Протокол № 03/02 від 16.02.2011 року засідання науково-методичної комісії з цивільної безпеки науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; та Протокол № 2 від 23.02.2011 року засідання вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міні­стерства освіти і науки, молоді та спорту України).

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається до навчальних планів як дисципліна обов’язкового вибору. Навчальні нормативи для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначені дер­жавними вимогами (спільний Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення на­вчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»). Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дає змогу випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх та зовнішніх небезпек, що спричиняють над­звичайні ситуації, та їхніх негативних наслідків.

На існуючих навчально-методичних доробках автори цього навчального підручника намагалися врахувати всі позитивні моменти, а також і певні недоліки, що містяться в попередніх виданнях, і створити такий підручник, який повною мірою відповідав би новій типовій програмі, метою якої є набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, котрі можуть спричинити надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання.

Весь матеріал навчального підручника «Безпека життєдіяльності» викладено таким чином, щоб він був доступним для розуміння студентами 1—2 курсів навчання вищих навчальних закладів освіти України незалежно від профілю закладу та спрямованості навчання.

Читати далі