Політологія

Підручник «Політологія» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. У реалізації проекту беруть участь наукові колективи кращих навчальних закладів України, причому кожен підручник — результат спільної роботи представників різних ВНЗ нашої країни. Цей підручник написаний на основі багаторічного досвіду викладання політології у ВНЗ. У ньому визначено проблемне поле політичної науки, висвітлено основні етапи її становлення, розкрито сутність як «традиційних» для суспільнознавства тем, так і основних постулатів конфліктології та теорії міжнародних відносин. Головними завданнями авторського колективу були систематизація і роз’яснення понять та проблем політології, необхідних для осягнення основ аналізу сучасної політики. Значна увага у підручнику приділяється самостійній роботі студентів. З цією метою було розроблено питання для самоперевірки, надано списки основної та додаткової рекомендованої літератури за кожним із розділів, складено словник наукових понять, наведено стислі біографічні дані видатних представників політичної науки тощо. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами політології.

Анотація

Підручник «Політологія» є частиною проекту видавництва «Фоліо» та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з видання базових підручників з більш ніж 20 навчальних дисциплін. У реалізації проекту беруть участь наукові колективи кращих навчальних закладів України, причому кожен підручник — результат спільної роботи представників різних ВНЗ нашої країни.

Цей підручник написаний на основі багаторічного досвіду викладання політології у ВНЗ. У ньому визначено проблемне поле політичної науки, висвітлено основні етапи її становлення, розкрито сутність як «традиційних» для суспільнознавства тем, так і основних постулатів конфлік-тології та теорії міжнародних відносин. Головними завданнями авторського колективу були систематизація і роз’яснення понять та проблем політології, необхідних для осягнення основ аналізу сучасної політики.

Значна увага у підручнику приділяється самостійній роботі студентів. З цією метою було розроблено питання для самоперевірки, надано списки основної та додаткової рекомендованої літератури за кожним із розділів, складено словник наукових понять, наведено стислі біографічні дані видатних представників політичної науки тощо.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти, всіх, хто цікавиться проблемами політології.

Політологія

Передмова

Шановний читачу!

На полицях наших книжкових крамниць та бібліотек, напевне, вже є десятки надрукованих за останні десять— п’ятнадцять років підручників та навчальних посібників із засад політології, політичної теорії, «вступів» до політичної науки, політологічних словників, енциклопедій, хрестоматій тощо. Звичайно, серед них є вельми вдалі роботи, що підготовлені найкращими вітчизняними спеціалістами в галузі політичної науки. Навіщо ж тоді ще один базовий підручник з політичної науки, коли, здавалося б, можна просто відібрати найкращі з існуючих видань для використання їх в навчальному процесі, для загальнополітичної освіти, громадянського виховання або розширення політичного світогляду?

XXI століття, масштаби його політичних змін та викликів, уже означених та таких, що тільки відбудуться, надвисокий рівень пов’язаних з цим професійних вимог — усе це стимулює до нових навчальних, наукових та методологічних пошуків, до спроб здійснення нових проривів, у тому числі в галузі політичної науки.

Історія уявлень та розвиток ідей про політику обумовлені ускладненням реального політичного світу, а також відображають взаємини людини та держави в кожну конкретну епоху.

XX століття (особливо його друга половина) внесло важливі корективи в реальні політичні відносини та в теоретичні моделі політики. Розпочався новий етап розвитку поглядів на політичне середовище, коли на зміну положенню про монополію єдиної верховної та суверенної державної влади приходять ідеї плюралізму, узгодження інтересів різних соціальних груп, які поділяють між собою вплив на суспільство та державу. Із становленням у більшості розвинутих країн демократичних систем перетворюється і сама основна парадигма бачення світу політики: від державного моноцентризму до соціального поліцентризму, від єдиного та неподільного суверенітету держави до безпосередньої участі у владі всіх основних груп громадян.

Крім того, необхідно мати на увазі, що на початок XXI століття політична наука фактично склалася як галузь знання, що швидко змінюється та успішно долає перешкоди, які раніше розмежовували її окремі розділи. Таке інтелектуальне взаємопроникнення зближує окремі напрямки досліджень в межах політичної науки. Можна сказати, що вона вже отримала виразно міждисциплінарний характер.

Вивчення політичної науки має, перш за все, надавати базові знання про те, що являє собою громадянин, громадянське суспільство, держава й урядування, політика, політична система, як вона функціонує, якими є взаємовідносини між політикою та управлінням суспільними процесами, як усе це пов’язане із світовими подіями. Політологія має також допомагати розуміти те, що особисте життя кожної людини, безпека і якість життя взаємопов’язані з життям інших людей — поруч, у сусідніх регіонах, в інших країнах, у цілому світі.

Сьогодні політологію вивчають не лише майбутні політологи, але й студенти інших факультетів і спеціальностей усіх університетів, академій та інститутів незалежно від фаху, який вони опановують. В Україні політологія — обов’язковий предмет для вивчення на всіх факультетах вищих навчальних закладів країни. У такому сенсі вивчення політичної науки — це поширення знань про політику, здійснення політичної просвіти, формування громадянського суспільства та демократичної свідомості.

Керуючись даними принциповими міркуваннями, що основані на уявленні про політичну науку як про найважливіший елемент громадянського утворення, автори, які репрезентують колективи політологів різних університетів та регіонів України, послідовно намагались проаналізувати найважливіші закономірності політики, використовуючи при цьому однаковою мірою дослідження як вітчизняних, так і закордонних політологів. Напевне, тільки таким шляхом можна досягнути повної та органічної інтеграції української політичної науки зі світовою.

Керівник авторського колективу — ректор Одеського національного університету

імені І. І. Мечникова, доктор політичних наук, професор

Ігор Миколайович Коваль

Читати далі