Сталінські командос. Українські партизанські формування 1941-1944

Путінські операції проти України деякою мірою скопійовані зі зразків 1940-х років. Безоглядне застосування тактики випаленої землі, умисне провокування окупантів до репресій проти мирних жителів, спалення своїх же сіл, хаотичний збір у населення «продподатку», що доповнювались розбоєм, пияцтвом, розпустою й насильством, братовбивчі внутрішні конфлікти, вживання допінгу, оперативне використання бактеріологічної зброї і, нарешті, людоїдство – все це було не випадковим наслідком масового кровопролиття і не спонтанною «народною відповіддю» на жорстокість нацистського панування, а закономірними проявами малої сталінської війни на винищення. Ця книга розповідає про історичне підґрунтя протистояння 2014 року в Україні. Перше видання: Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования. Малоизученные страницы истории, 1941–1944. М.: Центрполиграф, 2008. – 477 с.

Олександр ГОГун

СталінСькі командоС

Українс\fкі парт\bзанс\fк\сі формування,1941–1944 рр.

КИЇВ 2014

www.nashformat.ua

Путінські операції проти України деякою мірою скопійовані зі зразків

1940-х років. Безоглядне застосування тактики випаленої землі, умисне провокування

окупантів до репресій проти мирних жителів, спалення своїх же сіл, хао-

тичний збір у населення «продподатку», що доповнювались розбоєм, пи-

яцтвом, розпустою й насильством, братовбивчі внутрішні конфлікти, вжи-

вання допінгу, оперативне використання бактеріологічної зброї і, нарешті,

людоїдство – все це було не випадковим наслідком масового кровопролиття

і не спонтанною «народною відповіддю» на жорстокість нацистського па-

нування, а закономірними проявами малої сталінської війни на винищення. Ця книга розповідає про історичне підґрунтя протистояння 2014 року в

Україні.

Перше видання: Сталинские коммандос. Украинские партизан-

ские формирования. Малоизученные страницы истории, 1941–1944.

М.: Центрполиграф, 2008. – 477 с.

УДК 94:355.425.4](477)’’1941/1944’’

ББК 63.3(4Укр)622.5

Г58

УДК 94:355.425.4](477)’’1941/1944’’ББК 63.3(4Укр)622.5

Гогун ОлександрСталінські командос. Українські партизанські формування,

1941–1944 рр. / перекл. Катерина Демчук. — Київ: «Наш Формат».

— 2014. — 504 с. — іл.

ISBN 978-966-97425-4-4

Г58

ISBN 978-966-97425-4-4

© Гогун О., 2008

© Демчук К., переклад, 2014

© ТОВ «НФ», виключна ліцензія на видання,

оригінал-макет, 2014

ЗміСт

ВСтУ п . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1. о ргані Зація парти Зан Ських З агоніВ України

В 1941–1944 рр . і керіВницт Во ними . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . 17

1 .1 . Ві д н \fВС у РСР до у \bПР . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . 18

1 .2 . Роль н \fВС СРСР, н \f ДБ уРСР і ГР у

в партизанській боротьбі . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . 28

1 .3 . Питання взаємодії партизанів різни х ві домств і

контролю зафронтових органів керівництва . . . . . . . . . . . . . .40

2. к ороткий огляд і Сторії ра д ян Ської

парти Зан Ської В ійни В Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . 45

2 .1 . Перший рік, розгромний . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . 45

2 .2 . Другий рік, переломний . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . 63

2 .3 . Третій рік: успіхи та ск ла днощі . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . .79

2 .4 . Війна українськи х партизанів проти українськи х

повстанців . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . 10 0

3. оС ноВні напрямки діяльно Сті чер Воних

парти Зані В . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . 12 0

3 .1 . Знищення господарськи х об’єктів . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . .12 0

3 .2 . Бойові дії та диверсії на ком унікація х . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і13 0

3 .3 . Терор . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . 15 0

3 . 4 . Розвідка . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . 174

3 .5 . «Завдання з “Т”» . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і 19 4

3 .6 . Пропаган да . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . 228

4. оС обоВий С кла д парти Зан Ських форм УВань . . . . . . 242

4 .1 . Соціальний ск ла д загонів . Принципи набору

та соціально‑пси хологічний портрет партизанів . . . . . . . . .242

4 .2 . Чисельність партизанськи х загонів і груп . . . . . . . . . . . . . . .259

4 .3 . н аціональний ск ла д українськи х партизанськи х

формувань . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . . . . . . . . . . . . . .\і . . . . . 262

Читати далі